Arbo trainingen

  • Training Arbobeleid, arborisico’s en risicobeheersing. 
    Doelgroepen: preventiemedewerker, leidinggevende, medewerkers, leden OR / VGWM commissies.
  • Training TRA (Taak Risico Analyse): het opsporen. opheffen dan wel verminderen van risico's bij bepaalde risicovolle taken. Het dient om werkzaamheden efficiënter uit te voeren en om het voorkomen van incidenten: 
  • Training LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) om te zorgen dat medewerkers zich vergewissen dat alle risico’s op de werkplek zijn onderkend en adequate beheersmaatregelen zijn getroffen. 
  • Opleiden preventiemedewerker: maatwerkopleiding afhankelijk branche / kenmerken organisatie.